"Cena se zapomíná, ale kvalita zůstává.. - Henry Royce - zakladatel Rolls Royce

PŘENECHTE INTRASTAT NA NÁS 

Dobrý andělImage                                                            

      Paintball - novinka            

                                     Intrastat kontakt

 

Zastupování, princip a výhody v problematice INTRASTAT

Proč si nechat zpracovat INTRASTAT externě?

Co děláme a hlídáme za vás, výhody zastoupení :

 • včasnost a sledování termínů odevzdávání výkazů, písemně INSTRASTATnebo elektronicky
 • správnost a úplnost vyplnění
 • smluvní vztah vytvořený tak, aby vyhovoval cenou i podmínkami oběma stranám
 • zkušenosti v celní problematice a s vykazováním mezinárodního obchodu v systému
 • ​sledování změn ve vyhláškách, v termínech pro odeslání
 • sledování aktuálních kurzů měn
 • využití vlastních prostředků pro zpracování a odeslání výkazu – software i hardware
 • záruka mlčenlivosti
 • zařazení zboží do celního sazebníku
 • pomoc v orientaci v celních předpisech
 • pomoc při jednání s celními orgány
 • úspora mzdových nákladů
 • úspora nákladů spojených s pořízením a aktualizací softwaru
 • úspora nákladů na školení zaměstnanců

Jak to celé probíhá ?

Podklady zpravodajská jednotka ve svém sídle předává třetí straně osobně, poštou nebo elektronicky. Záleží na jednotlivých firmách a vzájemné domluvě.Je důležité, aby se hlášení dělalo ze stejných podkladů jaké předloží zpravodajská jednotka případné kontrole státním orgánům.
Data předává společnost (tzv. zpravodajská jednotka) nebo její zástupce (třetí strana) místně příslušnému celnímu úřadu jednou měsíčně nejpozději ve 12. pracovní den měsíce následujícího po vykazovaném období.

Důležité poznamenat je, že vždy nese odpovědnost za hlášení zpravodajská jednotka  (firma) a ne třetí strana. My tuto situaci řešíme smluvním převzetím odpovědnosti za chyby způsobené naší stranou a přefakturováním případné sankce.Sami jsme jištěni pro tyto případy pojistnou smlouvou u České pojišťovny a.s.

Výkaznictví bývá firmami v dosti případech podceňováno a až sankce od právního referátu celního úřadu ukáže, že se jedná o nepřehlédnutelnou povinnost zpravodajských jednotek tuto činnost zajistit. I pokuta za nedodání hlášení v termínu je zbytečná a podněcuje celní orgány ke hloubkové kontrole.

Je jedno, ke kterému CÚ je firma místně příslušná.Zasíláme jako třetí strana hlášení pod naším ID na server celní správy . Pracovníci CS si pak sami podle jednotlivých DIČ zpravodajských jednotek vybírají ty, které patří do  působnosti jejich celního úřadu.

NABÍZENÉ SLUŽBY 

ZASTUPOVÁNÍ V INTRASTAT CZ, DE, SK, ŠKOLENÍ A PORADENSTVÍ  zde :

Kdo má povinnost vést INTRASTAT ?

Povinnost provádění INTRASTATu je dána ustanovením předpisů Evropské unie,tato ustanovení jsou pro ČR upravena celním zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou... >> čtěte více...

Profil firmy

Problematikou intrastat se zabývám od samého vzniku  tj. od 1.5.2004, nejdříve jako zaměstnanec firmy zabývající se výrobou pro automobilový průmysl, posléze pak jako OSVČ a s přibývajícími klienty i jako jednatel  MADMAR s.r.o a Madmar plus s.r.o.

Nabídka služeb

Mým prvořadým zájmem je mimo spokojenosti klienta i jeho co EUnejmenší zátěž a starost spojená s touto problematikou. Proto k poskytovaným službám patří veškeré jednání a administrativní zařizování v úvodu vykazování, jeho další činnosti a řešení případných vzniklých problémů a jiná komunikace s celními a jinými státními orgány.Jako bývalý zaměstnanec CS (10 let v činné službě) mohu nadstandardně poskytnout poradenství a pomoc při projednávání nejen celních, ale i správních a jiných deliktů, které se mohou při činnostech klientů vyskytnout nebo jiných záležitostech spojených se zahraničním obchodem

Kontaktní informace

MADMAR s.r.o.
Vaňurova 819
Liberec 3
460 01
Česká republika
IČ:
28674901
DIČ:
CZ28674901